Regulamin Serwisu dlpro.eu

§1 Podstawowe definicje

§2 Postanowienia ogólne

§3 Warunki świadczenia usług

§4 Rejestracja

§5 Postępowanie reklamacyjne

§6 Odpowiedzialność

§7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

§8 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

§9 Postanowienia końcowe

§5 Postępowanie reklamacyjne


Wstęp

Szanowny Użytkowniku, niniejszy dokument reguluje sposób korzystania z Serwisu DL PRO, prawa i obowiązki Użytkownika oraz Serwisu. Regulamin składa się z czterech głównych części:

 1. w § od 1 do 3 – znajdują się ogólne uregulowania niniejszego Regulaminu;
 2. w § od 4 do 5 – zostały opisane warunki świadczenia usługi oraz płatności;
 3. w § 6 – zostały opisane warunki rejestracji
 4. w § od 7 do 8 - zawarto regulacje związane ze stwierdzeniem wadliwości usług jak i prawo odstąpienia od świadczenia i korzystania z usług;
 5. w § od 8 do 9 - zawarto wszystkie pozostałe uregulowania w tym końcowe.

§1 Podstawowe definicje

 1. Serwis DL PRO/Usługodawca – serwis DL PRO będący jednocześnie Usługodawcą, dalej Serwis internetowy / Serwis DL PRO.
 2. Właściciel - Language Lab Sp. z o.o. NIP 5562752311; tel. 733 734 222,
 3. Adres Właściciela – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Właściciela rozumie się przez to następujące dane:
 4. Użytkownik – firma działająca w formie spółki zarejestrowanej w KRS lub CEDIG lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę z Serwisem internetowym.
 5. Konsument – art. 221 KC: osoba fizyczna dokonująca z Serwisem internetowym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Serwisem internetowym a Użytkownikiem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

§2 Usługa

 1. Usługa świadczona jest drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika (Klienta) za pośrednictwem Serwisu internetowego będącego narzędziem do administrowania szkołą językową. W skład Usługi wchodzą następujące narzędzia, w zależności od wykupionego pakietu.
 2. W skład niektórych pakietów wchodzi również usługa wirtualnej klasy, będąca bezpłatnym dodatkiem. Narzędzie ‘wirtualna klasa’ jest rekomendowane do prowadzenie zajęć dla maksymalnie czterech uczestników.
 3. Serwis DL PRO dostarcza usługę w stanie ‘w jakim się znajdują’ [service as is], a Użytkownik to akceptuje.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługa nie jest wolna od błędów oraz, że będzie udoskonalana.
 5. Serwis DL PRO może przeprowadzać czasowe wyłączenia usługi w celu aktualizacji. Serwis będzie dokładał wszelkich starań, aby odbywało się to poza godzinami szczytu korzystania z usługi.

§3 Postanowienia ogólne

 1. Serwis DL PRO niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w sposób rzetelny i odpowiadający obowiązującym przepisom prawa, zasadom współżycia społecznego oraz w sposób uregulowany w tym Regulaminie.
 2. Serwis DL PRO oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Użytkowników jakie są przewidziane między innymi Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Serwis internetowy danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zadań serwisu. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Serwis internetowy określone zostały w „Polityce prywatności” Serwisu internetowego.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Serwis DL PRO, a dane te podlegają ochronie zgodnie z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119).
 4. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione.
 5. Serwis DL PRO nie jest administratorem danych osobowych Konsumentów, będących klientami Użytkownika. Serwis DL PRO przetwarza dane osobowe Konsumentów na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Konsumentów, będących klientami Użytkownika. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu jest równoznaczne z zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Language Lab Sp. z o.o. NIP 5562752311, info@dlpro.eu ; tel.: 733 734 222.
 7. Każdemu Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
 8. Użytkownikowi zgodnie z punktem 7 paragrafu 3 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu DL PRO zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 10. Użytkownik korzystający z Usług Serwisu internetowego, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji zadań Serwisu i w zakresie, który nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.
 11. Usługodawca jest uprawniony do udostępnienia uprawnionym organom państwowym treści, materiałów oraz danych, w tym adresów IP Użytkowników, którzy korzystali z Serwisu w określony sposób, w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub ścigania przestępstw. W takiej sytuacji Usługodawca nie opowiada także za ewentualne zablokowanie dostępu do określonych danych i informacji.

§4 Warunki świadczenia usługi

 1. Niniejszy Serwis DL PRO świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej. Warunkiem skorzystania z usługi jest wypełnienie internetowego formularza logowania i rejestracja konta. Przystąpienie do procedury logowania oraz rejestracja konta Użytkownika są darmowe i dobrowolne.
 2. Usługa określona w pkt. 1 wymaga dostępu do sieci internetowej.
 3. Wymagania niezbędne do korzystania z usług Serwisu internetowego :
  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, na przykład:
   • Mozilla Firefox, wersja 81.0 lub nowsza z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies,
   • Google Chrome, wersja 86.0 lub nowsza z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies,
   • Opera w wersji 71.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies,
   • Apple Safari 14.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies,
   • Microsoft Edge 86 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies;
  3. dostęp do poczty elektronicznej typu e-mail.
 4. W celu realizacji usług Usługodawca może przetwarzać również następujące dane Użytkownika, niezbędne ze względu na właściwości Usług oraz sposób ich rozliczenia: a. dane adresowe i telefoniczne, b. dane do kontaktu technicznego, c. dane do kontaktu w sprawach księgowych, d. dane dotyczące aktywności Użytkownika w serwisie internetowym DL PRO, e. dane niezbędne do wystawiania faktur i przetwarzania płatności. Usługodawca może również przetwarzać inne dane Klienta, które nie są niezbędne do świadczenia Usług, za zgodą Użytkownika.
 5. Serwis DL PRO może uzależnić zawarcie Umowy od przedstawienia dokumentów potwierdzających prawdziwość danych, podanych w związku z zawarciem Umowy, w szczególności odpisu z rejestru ewidencji działalności gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, jak również potwierdzających nadany Numer Identyfikacji Podatkowej oraz numer REGON.
 6. Korzystać z Serwisu internetowego można 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu. Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do robienia przerw technicznych celem poprawy funkcjonalności Serwisu oraz naprawy błędów.
 7. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub urządzeń Użytkownika, wynikających z użycia innych przeglądarek niż rekomendowane lub z problemów z łączem internetowym Użytkownika.
 8. Akceptując regulamin, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Serwis DL PRO przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, a korzystanie z Serwisu DL PRO przez osoby niepełnoletnie, będące klientami Użytkownika, może odbywać się wyłącznie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

§5 Subskrypcja, archiwizacja i płatności

 1. Usługa określona w paragrafie 3 świadczona jest odpłatnie.
 2. Opłaty za Usługę pobierane są w formie subskrypcji odnawianej cyklicznie, co 30 dni.
 3. Użytkownik jest zobowiązany zapewnić środki płatnicze na pokrycie kosztów subskrypcji. W przypadku braku środków na koncie Użytkownika, Serwis DL PRO podejmie maksymalnie trzy próby obciążenia konta. Kolejne próby obciążenia konta podejmowane są przez serwis raz dziennie. Po trzeciej nieudanej próbie konto użytkownika jest blokowane.
 4. Serwis DL PRO zawiera narzędzia umożliwiające wysyłanie wiadomości tekstowych oraz wykonywanie połączeń telefonicznych ze sparowanego z serwisem aparatu telefonicznego. Koszt wysyłania wiadomości oraz wykonanych połączeń nie jest objęty subskrypcją. Koszt ten ponosi Użytkownik zgodnie z cennikiem połączeń dostawcy usług mobilnych Użytkownika.
 5. Użytkownik ma prawo anulować subskrypcję w dowolnym momencie ze skutkiem na koniec miesiąca subskrypcyjnego. Po anulowaniu subskrypcji Użytkownik nie ma dostępu do Usługi.
 6. Użytkownik ma prawo raz na 12 miesięcy zawiesić subskrypcję na okres nie dłuższy niż 2 miesiące. W okresie zawieszenia subskrypcji Serwis DL PRO przechowuje wszystkie dane wprowadzone przez Użytkownika.
 7. Serwis DL PRO przechowuje dane wprowadzone do systemu przez Użytkownika przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące od ostatniego dnia, w który upływa termin zakończenia okresu zawieszenia subskrypcji. Po tym okresie wszelkie dane z wyjątkiem danych opisanych w pkt. 6 par 9 są usuwane.
 8. Użytkownik, który anulował subskrypcję może wystąpić do Serwisu DL PRO o przygotowanie kopii danych wprowadzonych do systemu przez Użytkownika. Kopia danych przygotowywana jest w pliku CSV i nie zawiera kopii dokumentów księgowych, np. faktur. Użytkownik zobowiązany jest wystąpić o kopię nie później niż 14 dni przed upływem terminu wygaśnięcia okresu przechowywania danych z punktu 7 paragrafu 5.
 9. Serwis DL PRO dokonuje pełnej archiwizacji danych automatycznie raz dziennie.
 10. Koszty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Użytkownika zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym Użytkownik podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.
 11. Usługodawca może zawiesić świadczenie całości lub odpowiedniej części Usług Użytkownikowi, jeżeli: a. Użytkownik pomimo wezwania dopuszcza się opóźnienia w zapłacie całości lub części należnych opłat, powyżej 7 dni od terminu płatności; b. Użytkownik dopuszcza się istotnych naruszeń lub nie stosuje się do istotnych postanowień Umowy lub Regulaminu; c. Użytkownik podejmuje działania, które mogłyby powodować destabilizację serwisu, lub utrudniać korzystanie z niego innym Użytkownikom; d. Użytkownik udostępnia dane dostępu do wykupionej usługi innym podmiotom; e. Użytkownik podejmuje się innych działań naruszających Regulamin, w szczególności opisanych w § 8 ust. 4 i 5.
 12. Usługodawca zobowiązuje się wezwać Klienta do zaprzestania naruszeń przed zawieszeniem świadczenie usług, jeżeli niezwłoczne zawieszenie nie będzie stanowić wyłącznej możliwości zapobieżenia powstaniu istotnych szkód.

§6 Rejestracja

 1. W celu dokonania rejestracji wymagane jest dokonanie przez zainteresowanego Użytkownika wypełnienia formularza wygenerowanego przez Serwis internetowy.
 2. Aby Użytkownik mógł się zarejestrować wymagane jest zaznaczenie opcji dotyczącej zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług w ramach Serwisu oraz akceptacja Regulaminu, bez których świadczenie Usług przez Usługodawcę przewidzianych dla zarejestrowanych Użytkowników nie będzie możliwe. Pozostałe opcje są fakultatywne i nie stanowią warunku niezbędnego do rejestracji w Serwisie i dostępu do Usług przeznaczonych dla zarejestrowanych Usługobiorców.
 3. Po wypełnieniu Formularza i kliknięciu opcji "zarejestruj/zaloguj" Użytkownik rejestrujący się otrzyma dostęp do konta, co spowoduje aktywację. Serwis internetowy gromadzi i przechowuje podawane dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przez wymagany prawem okres.
 4. Użytkownik dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Użytkownik podający takie dane lub informacje ponosi wszelką i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Usługodawcy.
 5. Użytkownik akceptując regulamin oraz dokonując rejestracji jednocześnie zawiera z Usługodawcą umowę powierzenia danych osobowych Klientów Użytkownika.
 6. Serwis internetowy nie prowadzi żadnej moderacji użytkowników ani treści przesyłanych pomiędzy użytkownikami.
 7. Serwis internetowy w żaden sposób nie odpowiada za komunikację pomiędzy Użytkownikiem i Konsumentami będącymi klientami Użytkownika, Serwis jest tylko medium transmisyjnym które chce kojarzyć osoby do nauki języków obcych.

§7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu internetowego.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich Usług, chyba że nastąpiło to wskutek Siły wyższej lub z przyczyn leżących po stronie Klienta.
 3. Usunięcie Awarii powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. O ile Awaria nie jest możliwa do usunięcia w ciągu 3 dni roboczych od jej zgłoszenia, Usługodawca określi termin jej usunięcia i niezwłocznie przekaże tę informację zgłaszającemu.
 4. Za każdy dzień, w którym wystąpiła Awaria, Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do proporcjonalnego przedłużenie okresu subskrypcji.
 5. Do okresu, za który przedłuża się okres subskrypcji, nie wlicza się czasu, w którym usunięcie Awarii nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
 6. Przedłużenie okresu subskrypcji następuje na podstawie reklamacji złożonej przez Klienta, pod warunkiem, że reklamacja zostanie zgłoszona najpóźniej w ciągu miesiąca od wykrycia Awarii przez Klienta.
 7. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem ograniczona jest do sumy obrotów pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą w okresie jednego roku trwania Umowy poprzedzającego zdarzenie stanowiące podstawę odpowiedzialności Usługodawcy.
 8. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.
 9. Reklamacje powinny być przesyłane na adres znajdujący się paragrafie 1 pkt 3 w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: "reklamacja") i powinny zawierać:
 10. Pomoc dotyczącą funkcjonowania serwisu można uzyskać pisząc na adres: info@dlpro.eu
 11. Powyższe przesłanki stanowią warunek obligatoryjny rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji.
 12. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Usługobiorcy na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres wskazany w korespondencji listownej.

§8 Odpowiedzialność

 1. Zgodnie z przepisami prawa Twórcy, którego autorskie prawa osobiste zostały naruszone bądź zagrożone, przysługuje Mu przede wszystkim roszczenie o zaniechanie tego działania, o przywrócenie stanu poprzedniego. Jeśli działanie, które wywołało naruszenie, było zawinione Twórca może domagać się zasądzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
 2. Zamieszczając ewentualne treści oraz udostępniając je Użytkownik dobrowolnie je rozpowszechniania. Serwis nie jest dostawcą treści i w żaden sposób nie utożsamia się z nimi, jest jedynie podmiotem, który udostępnia zasoby teleinformatyczne. Użytkownik oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do korzystania i udostępniania zamieszczanych przez siebie treści autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych;
  2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku, informacji dotyczących innych osób niż Użytkownik odbyło się w sposób zgodny z prawem, dobrowolny oraz za zgodą właścicieli treści, których one dotyczą;
 3. Wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność odszkodowawczą Serwisu DL PRO wynikającą z naruszeń praw autorskich majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych przez treści zamieszczone lub udostępnione przez Użytkownika w ramach Serwisu DL PRO.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  1. zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej, której dane te dotyczą;
  2. nagrywania zajęć z wykorzystaniem narzędzia ‘wirtualna klasa’ bez zgody uczestników;
  3. zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodnym z celem działalności Serwisu.
 5. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkownika treści:
  1. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  2. zamieszczonych w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane;
  3. które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza określanych jako tajne lub ściśle tajne;
  4. obraźliwych bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób, wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmów;
  5. naruszających słuszne interesy Serwisu;
  6. które mogłyby naruszać w inny sposób dobre obyczaje - na przykład erotyka, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
  7. propagujących poglądy nazistowskie, komunistyczne, faszystowskie i im pokrewne.
 6. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkownika narzędzi Serwisu DL PRO, w szczególności schematów SMS umożliwiających wysyłanie wiadomości tekstowych do klientów Użytkownika, w celu rozsyłania lub umieszczania w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam). Wszelkie koszty oraz konsekwencje prawne wynikające z takich działań obciążają Użytkownika.
 7. W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ władzy Państwowej Serwis zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkownika, w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Serwis nie kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.
 8. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisów i jego dostępności przez całą dobę, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisów ze względów technicznych.
 9. Serwis nie odpowiada również za ewentualne szkody urządzeń, które korzystają z serwisu, restart urządzenia albo utrata danych na urządzeniu.
 10. Jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy związana z działaniami lub zaniechaniami określonymi w pkt. 9 i 10 paragrafu 3 jest wyłączona.
 11. Serwis DL PRO nie odpowiada wobec Konsumentów, będących klientami Użytkownika, oraz wobec innych podmiotów, których dane zostały wprowadzone do systemu przez Użytkownika, za zgodność tych danych ze stanem faktycznym oraz sposób ich pozyskania. Jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy z tego tytułu wobec Użytkownika i Konsumenta jest wyłączona.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany parametrów i funkcjonalności Kont Użytkowników;
  2. cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju Usług i jego funkcjonalności;
  3. okresowego wyłączenia Serwisu, związanego w szczególności z jego modyfikacją, konserwacją i naprawą;
  4. usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów Serwisów lub całkowitego zaprzestania świadczenia Usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu;
  5. zaprzestania świadczenia Usług w ramach Serwisu w stosunku do Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu.

§9 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. W wypadku klientów będących usługobiorcami i nie będących jednocześnie konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym nawet bez wskazywania przyczyn, pod warunkiem że wysłał klientowi stosowne oświadczenie.
 2. Serwis informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt/usługę wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 3. Odpowiedzialność Serwisu jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości 100 zł netto. Serwis ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 4. Wszelkie spory między Serwisem a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Serwis honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Serwisu. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Serwisu skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
  3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
  4. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
  5. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
  6. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
 4. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkowników jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach).
 5. Właściciel, jako administrator danych osobowych, informują Użytkownika, iż:
  1. podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia;
  2. osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał.
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;
  4. dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2 lata okres to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuację wyjątkowe)
  5. osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
  1. zmiany przepisów prawa;
  2. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,
  3. zmiany danych Sprzedawcy, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.
 7. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na Usługi już realizowane bądź zrealizowane, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili przystąpienia do Usług Serwisu Językowego. Serwis o zamierzonej zmianie informuje na stronie co najmniej na 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Użytkownicy mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 8. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Użytkownika będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa Polskiego.
 9. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 10. Użytkownicy w/w Serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, komercyjne wykorzystanie podlega jednak ochronie Kancelarii Prawnej LEGATO.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2020

Nota o prawach autorskich do Regulaminu Sprzedaży

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży jest Kancelaria Prawna LEGATO, która udzieliła niniejszemu serwisowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie oraz rozciąga ochronę prawną na w/w dokument na czas trwania umowy. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu bez zgody Kancelarii Prawnej LEGATO jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Osoby zainteresowane mogą dowiedzieć się więcej o możliwości korzystania z wzorca Regulaminu na stronie http://www.kancelaria-legato.pl